Artículo Coneixement lingüístic i matemàtic d'escolars de nivel sociocultural baix en programes d'immersió.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest treball d'investigació es compara el coneixement de llengua catalana, castellana i matemàtic així com les actituds respecte a les llengües que tenen una mostra d'alumnes no-catalanoparlants de nivell sociocultural baix de 4rt de primària, alguns dels quals han estat escolaritzats en un programa d'immersió al català i, uns altres, en un programa d'aproximació en la seva llengua habitual (castellà). Els resultats indiquen que la mostra d'alumnes d'immersió, a més d'obtenir resultats significativament superiors en la L2 (català), no veuen minvada la competència en la seva llengua materna (castellà) i mostren també millors resultats en la prova de coneixement matemàtic. A més, els resultats indiquen que, en aquells alumnes que parteixen d'unes condicions més desfavorables (nivell sociocultural baix i quoficient intel·lectual baix) l'efecte de la variable tractament educatiu és superior.

AUTORES
Vila Mendiburu, Ignasi / Serra Bonet, Josep M.


FORMATOS DISPONIBLES
$ 22.257,33