Artículo Ensenyament de la comprensió lectora: objectius i estratègies.
RESUMEN ARTíCULO

Un dels problemes que han d'afrontar no només els professors de llengua sinó també els de les àrees restants, és el de facilitat als alumnes les ajudes necessàries per comprendre el que llegeixen, quelcom que constitueix un dels objectius més importants que cal assolir d'acord amb el DCB. La comprensió d'un text, això no obstant, és el resultat d'un procés complex que requereix la posada en joc de diferents tipus de coneixements i activitats per part dels alumnes i les alumnes, coneixements i activitats l'aprenentatge dels quals es pot facilitat per mitjà d'ensenyament explícit. Amb el propòsit de mostrar la manera corn es pot plantejar l'ensenyament de la comprensió perquè sigui realment facilitadora, aquest article descriu i il·lustra els supòsits i els procediments des dels quals es pot afrontar.

AUTORES
Alonso Tapia, Jesús


FORMATOS DISPONIBLES
$ 9.090,16