Artículo La formació inicial i permanent del professorat de secundària
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article, s'hi reflexiona al voltant de la formació del professorat, tant la inicial com la permanent, s'hi justifica la necessitat de promoure un aprenentatge del professional de secundària que s'allunyi de la formació estrictament disciplinària i s'hi aposta per un sistema curricular en la formació inicial que tingui com a eix els temes psicopedagògics, en el qual els docents puguin adquirir una visió holística i crítica de les matèries a partir del coneixement i la reflexió sobre la teoria i la pràctica. Així mateix, la formació permanent s'hauria de dur a terme a partir de la reflexió dels docents sobre la seva pròpia acció, de manera que això permetés examinar les teories implícites, els propis esquemes de funcionament, les actituds, etc., realitzant un procés constant d'autoavaluació que orientés el desenvolupament professional. Tot això sobre la base de la consideració que el professorat és constructor de coneixement pedagògic a través de la pràctica educativa de manera individual i collectiva.FORMATOS DISPONIBLES
$ 25.280,49