Artículo L'actividad metalingüística: més enllà de l'anàlisi gramatical.
RESUMEN ARTíCULO

L'activitat metalingüística predominant a l'escola continua sent el reconeixement i l'anàlisi de formes lingüístiques. En aquest treball se sosté que el desenvolupament de la capacitat metalingüística de l'alumnat requereix la diversificació de les activitats de reflexió gramatical. Amb aquest objectiu, s'esbossa una tipologia d'activitats basada, d'una banda, en una diversitat d'operacions implicades en el procés de conceptualització (observar i analitzar, manipular, sistematitzar les observacions, etc.) i, d'una altra, en el llenguatge usat en l'activitat metalingüística (sense discurs metalingüístic, llenguatge ordinari, metallenguatge gramatical, etc.). Aquesta tipologia pot ajudar a planificar l'activitat metalingüística i a elaborar seqüències didàctiques.FORMATOS DISPONIBLES
$ 22.257,33