Artículo Modalització i ús de la llengua.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article, s'hi presenta la modalització com una activitat a través de la qual el locutor manifesta la seva actitud respecte a allò que diu, a la persona a qui ho diu, al context immediat i al món en un sentit ampli. S'hi considera que la cortesia lingüística s'expressa també amb procediments de modalització i que saber modalitzar forma part de les habilitats que convé desenvolupar a les classes de llengua amb un enfocament comunicatiu.FORMATOS DISPONIBLES
$ 21.056,26