Artículo Una experiència d'ensenyament de coneixements gramaticals a cicle inicial
RESUMEN ARTíCULO

El curs 2007-2008, el Departament d'Ensenyament va promoure l'endegament del nou Projecte d'actualització de la metodologia d'immersió lingüística, amb la finalitat principal de facilitar als centres educatius els recursos formatius necessaris per abordar amb èxit el tractament de les llengües en el context actual. L'acció formativa es complementava amb unes sessions de modelització en què formadores del Departament exemplificaven com es podia portar a terme a les aules les estratègies i els continguts treballats a la formació. En aquest marc, el present article es proposa analitzar una de les sessions de modelització sobre l'ensenyament de coneixements gramaticals al cicle inicial. Una anàlisi que permet posar de relleu algunes qüestions que cal revisar i optimitzar en aquestes sessions.FORMATOS DISPONIBLES
$ 21.634,83